Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

INFORMACJE O SKŁADCE

1 stycznia

Zgonie z Uchwała nr 235/XIX/2021
Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

 1. 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa

 1. w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

 1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. 

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w§1 ust. 1 pkt. 3 są:

 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 1. Członkowie Honorowi PTTK,
 2. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,

 3. dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,

 4. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,

 5. dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

 1. 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

 2. 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w §6 ust. 1 pkt. 3,

 3. 8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2022 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 6,00 zł, atakże opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

Szczegóły

Data:
1 stycznia