Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD I REGULAMIN

10 maja 2022

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD – WZÓR

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

KOŁA/KLUBU PTTK

 1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.

 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.

 4. Zatwierdzenie Porządku obrad.

 5. Zatwierdzenie Regulaminu obrad.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 7. Wybór Komisji Wyborczej.

 8. Sprawozdanie Zarządu Koła/Klubu.

 9. Dyskusje nad sprawozdaniem Zarządu Koła/Klubu.

 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 11. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła/Klubu.

 12. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz Koła/Klubu oraz na delegatów na Zjazd Oddziału.

 13. Wybór nowych Władz Koła/Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału.

 14. Ciąg dalszy dyskusji.

 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

 16. Ukonstytuowanie się nowych władz.

 17. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Koła.

 18. Zamknięcie Zebrania.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  WZÓR

  REGULAMIN

  WALNEGO ZEBRANIA KOŁA / KLUBU PTTK

  1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła / Klubu PTTK odbywa się w oparciu o następujace akty prawne:

   – Statut PTTK

   – Statut Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

   – Uchwały nr 253/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26.02.2022 r. w sprawie zwołania Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej

   – Uchwały nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 04.07.2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

   – Uchwały nr 4/2022 Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

   z dnia 22.04.2022 r. w sprawie przeprowadzenia kampani sprawozdawczo – wyborczej oraz zwołania Zjazdu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

  1. Z głosem decydujacym (Zgodnie z Statutem PTTK z dnia 7 kwietnia 2018 r. członkowie Kół i Klubów uczestniczą w zebraniu pod warunkiem spełnienia ustaleń rozdziału III art.16 pkt. 4, czyli muszą posiadać aktualną opłatę składek za 2021 i 2022 rok.), a z głosem doradczym:

   – członkowie Honorowi PTTK,

   – członkowie władz zwierzchnich,

   – osoby zaproszone.

  2. Dokumentami uprawniajacymi do udziału w Zebraniu są:

   – dla osób z głosem decydujacym – legitymacja członka PTTK z opłącona skłądką członkowska za 2021 oraz 2022 rok,

   – dla osób z głosem doradczym – zaproszenie

  3. Walne Zebranie wybiera następujace komisje:

   – Wyborczą (3 osoby) – sporządza listy kandydatów do władz Koła / Klubu oraz delegatów na Zjazd Oddziału PTTK,

   – Skrutacyjną (3osoby) – przeprowadza wybory władz i delegatów na Zjazd Oddziału PTTK, głosowania w trakcie ukonstytuowania się władz oraz głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępujacemu Zarzadowi Koła/ Klubu,

   – Uchwał i wniosków (3 osoby) – przyjmuje druki „Wnioski do Komiski Uchwał” i na ich podstawie przygotowuje i przekłąda Walnemu Zebraniu projekt uchwał Zebrania.

  4. Komisje wybieraja ze swojego składu Przewodniczacego. Rozstrzygniecie spraw wewnętrznych komisji odbywa się większością głosów.

  5. Walne Zebranie dokonuje wyboru:

   – Zarządu Koła/ Klubu w liczbie ….. osób,

   – Delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w liczbie ….. osób,

   – Komisji Rewizyjnej w liczbie ….. osób.

  1. Wyborów władz dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych i zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji wyborczej.

   Pozostałe głosowania odbywają się jawnie przez podniesienie mandatu delegata

  1. Kandydatów do władz Koła/ Klubu oraz delegatów na Walny Zjazd Oddziału PTTK mogą zgłaszać, na druku „zgłoszenie kandydata” uczestnicy posiadający głos decydujacy oraz ustępujące władze. Zgłoszenie przekazuje się do Komisji Wyborczej, która sporządza listy kandydatów i przedstawia je Walnemu Zebraniu.

  2. Zebranie jest prowadzone przez Przewodniczącego Zebrania wybranego spośród uczestników w głosowaniu jawnym. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie wybiera również sekretarza/ protokolanta i Prezydium Zebrania. Prezydium ustala prawomocność zebrania.

  3. Przewodniczący zebrania kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza przerwy w obradach, czuwa nad sprawnym i zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przebiegiem zebrania. W sprawach formalnych Przewodniczący mozę udzielać głosu poza kolejnością.

  4. Dyskusja na Walnym Zebraniu prowadzona jest plenarnie.

  5. Wnioski kierowane do Komisji Uchwał i wniosków składa się na druku :Wniosek do Komisji Uchwał”.

  6. Uchwały Walnego Zebrania przyjmowane są w głosowaniu jawnym większoscią głosów osób uprawionych do głosowania.

  7. W sprawie nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają zapisy Ordynacji wyborczej.

  8. Interpretacja Regulaminu należy do Prezydium Zebrania.

  ……………………………………. ………………………………………

  Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

Szczegóły

Data:
10 maja 2022