OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ( DZIAŁKA INWESTYCYJNA)

Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 16.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt położony w Pszczynie na arkuszu 7 mapy ewidencyjnej obrębu Pszczyna ,oznaczony jako działka nr 1976/36 o powierzchni 1571 m2 (Bi). Sprzedający zbywa prawo użytkowania wieczystego działki. Nieruchomość położona jest w Pszczynie przy ul. Bogedaina. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od strony ul. Bogedaina użytkowana jako parking, utwardzony nawierzchnią kamienno-betonową. Zabudowana betonowym nieczynnym zbiornikiem kanalizacji sanitarnej, obecnie kanalizacji deszczowej, ponadto na działce znajdują się pojedyncze drzewa. Nieruchomość jest ogrodzona siatką na słupkach stalowych. Parking znajduje się na działce poza ogrodzeniem. Lokalizacja na obszarze zabudowy centrum miasta, blisko ścisłej strefy śródmiejskiej, z pełnym dostępem do mediów, zaplecza handlowego i usług. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Pszczyna nieruchomość przeznaczona została pod tereny usług publicznych o znaczeniu ogólno miejskim i powiatowym, częściowo w strefie ”B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, oznaczona symbolem UP I. Podstawowe przeznaczenie gruntu pod ośrodki administracji, nauki i oświaty w tym szkolnictwa średniego i wyższego, zdrowia i opieki społecznej, kultury i wypoczynku o charakterze ogólno miejskim i powiatowym. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym, obiektów i urządzeń usług komercyjnych, pojedynczych obiektów mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych.

Więcej informacji w biurze Oddziału PTTK ul. Rynek 15 w Pszczynie tel. 32 449 11 23