Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

DOKUMENTY

10 sierpnia

UCHWAŁA

Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

nr 9/2022 z dnia 6.06.2022 roku

W sprawie terminu oraz miejsca obrad Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego

Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

Na podstawie Art. 57 Statutu PTTK oraz Uchwały nr 171/XIX/2020 ZG PTTK

z dnia 4.07.2020 roku, w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo -wyborczej oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK,

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej postanawia co następuje:

§ 1

Zwołać XXVIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej w dniu 10.08.2022 roku

 • w pierwszym terminie o godzinie 17:00

 • w drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 17:30.

§ 2

Obrady Zjazdu odbędą się w sali konferencyjnej hotelu PTTK w Pszczynie, ul. Bogedaina 16.

§ 3

Zatwierdzić projekt porządku obrad Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zatwierdzić projekt regulaminu Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

                             Sekretarz Zarządu                                                                                                      Prezes Zarządu

                  Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej                                                                        Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

                          Kania Regina                                                                                      Jacek Czober                                                                                                      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1 do Uchwały

Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

nr 9/2022 z dnia 6.06.2022 roku

w sprawie terminu oraz miejsca obrad

Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego

Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

Porządek Obrad – Projekt

Zjazdu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

w dniu 10.08. 2022 roku

 1. Otwarcie obrad Zjazdu Oddziału PTTK (dalej Zjazdu), powitanie delegatów oraz gości.
 2. Wybór Prezydium obrad Zjazdu: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zjazdu.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu.
 5. Wybór Komisji (3 osobowych):

  1. Mandatowej Zgromadzenia,

  2. Wyborczej Zjazdu

  3. Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu,

  4. Skrutacyjnej dla udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK.

 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK.

 3. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK*.

 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu.

 5. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Oddziału PTTK, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK*.

 6. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTTK.

 7. Uchwała Zjazdu Oddziału o niewybieraniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału*.

 8. Określenie liczebności władz Oddziału PTTK: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału*.

 9. Prezentacja kandydatów do władz Oddziału PTTK.

 10. Prezentacja delegatów na RKO Oddziałów Województwa Śląskiego.

 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów władz.

 12. Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału PTTK w latach 2022 – 2025.

 13. Wybory władz Oddziału PTTK.

 14. Podjęcie Uchwały o przyjęciu Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego uchwalonego dnia 7.04.2018 roku, jako obowiązujący w Oddziale PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

 15. Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału PTTK w latach 2022 – 2025- ciąg dalszy.

 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału PTTK.

 17. Zakończenie obrad Zjazdu Oddziału PTTK.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

  nr 9/2022 z dnia 6.06.2022 roku

  w sprawie terminu oraz miejsca obrad

  Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego

  Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

  REGULAMIN OBRAD ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK PROJEKT

  Regulamin niniejszy opracowano na podstawie:

  1. Statutu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej,

  2. Statut Zarządu Głównego PTTK z dnia 7.04.2018 roku,

  3. Uchwały nr 171/XIX/2020 ZG PTTK z dnia 4.07.2020 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej,

  4. Uchwały nr 257/XIX/2022 ZG PTTK z dnia 15.03.2022 roku w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalną konferencję Oddziałów PTTK,

  5. Uchwały Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej nr 4/2022 z dnia 22.04.2022 roku w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo wyborczej w jednostkach Oddziału oraz zwołania Zjazdu Oddziału

  6. Uchwały Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej nr 9/2022 z dnia 6.06.2022 roku w sprawie terminu oraz miejsca obrad Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

  Udział w Zjeździe Oddziału
  § 1

  1. W Zjeździe Oddziału udział biorą z głosem decydującym

  w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej 50 członków – delegaci z ważną legitymacją członkowską PTTK, z opłaconą składką członkowską za

  bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, wybrani wyłącznie na walnych

  zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez zarząd oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w § 17 Ordynacji Wyborczej.

  1. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów zarządu oddziału, opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych oraz inne osoby zaproszone, o ile nie są delegatami.

  § 2

  Dokumentem upoważniającym do uczestnictwa w Zjeździe Oddziału jest ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK, a w przypadku gości zaproszenie.

  Prawomocność Zjazdu Oddziału
  § 3

  1. Zjazd Oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

  2. Przed rozpoczęciem obrad Zjazdu Oddziału delegaci są obowiązani podpisać listę obecności i pobrać mandaty. Obrady rozpoczynają się o godzinie wyznaczonej w zaproszeniu na Zjazdu Oddziału.

  § 4

  1. Zjazd Oddziału jest prawomocny w pierwszym terminie, jeżeli Komisja Mandatowa stwierdzi, że bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów wybranych na ten Zjazd na zebraniach kół i klubów.

  2. Zjazd Oddziału jest prawomocny w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

  3. Zjazd Oddziału odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

  4. Uchwały Zjazdu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów delegatów z wyjątkiem uchwały w sprawie udzielenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, dla której ważności wymagana jest bezwzględną większością głosów.

  Ukonstytuowanie się Zjazdu Oddziału
  § 5

  Zjazd Oddziału wybiera spośród delegatów Prezydium Zjazdu Oddziału (przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza obrad).

  § 6

  1. Do obowiązków Przewodniczącego obrad należy

  1. kierowanie obradami,

  2. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

  3. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad.

  1. Od zarządzeń przewodniczącego obrad uczestnikom Zjazdu Oddziału przysługuje prawo odwołania się do Prezydium Zjazdu Oddziału.

  Komisje Zjazdowe
  § 7

  1. Dla przygotowania spraw objętych porządkiem obrad Zjazdu Oddziału powołuje się spośród delegatów następujące komisje zjazdowe:

  • Komisje Mandatową w składzie 3-osobowym

  • Komisje Wyborczą w składzie 3-osobowym (funkcje Komisji Wyborczej można powierzyć Prezydium Zjazdu)

  • Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3-osobowym,

  • Komisję Skrutacyjną w składzie 3-osobowym.

  1. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące do władz, na delegatów oraz członkowie ustępującego Zarządu w głosowaniu nad absolutorium.

  2. Komisje zjazdowe wybierają ze swego grona przewodniczącego, który po zakończeniu pracy komisji składa sprawozdanie z jej pracy.

  Wnioski
  §8

  Wnioski powinny być zgłaszane do Komisji Uchwał i Wniosków na piśmie z podaniem imienia

  i nazwiska oraz jednostki organizacyjnej wnioskodawcy.

  §9

  Wnioski formalne są zgłaszane do Prezydium Obrad Zjazdu Oddziału i mogą dotyczyć:

  1. ograniczenia czasu wystąpień,

  2. zamknięcia listy mówców,

  3. przerwania dyskusji,

  4. przejścia do porządku obrad,

  5. odesłania do komisji zjazdowych,

  6. sposobu głosowania,

  7. głosowania bez dyskusji,

  § 10

  Wnioski formalne Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie po zakończeniu wystąpienia, w czasie którego zostały zgłoszone, przy czym:

  1. po uchwaleniu wniosku o zamknięcie liczby mówców mają prawo zabierać głos tylko ci, którzy zostali wpisani na listę przed jego uchwaleniem,

  2. po uchwaleniu wniosku o przerwanie dyskusji w danej sprawie nikt więcej nie może zabrać w niej głosu na dany temat,

  3. w dyskusji nad wnioskiem formalnym może zabrać głos dwóch mówców – jeden za i jeden przeciw.

  Dyskusja
  § 11

  Dyskusje otwiera i ogłasza jej zamknięcie Przewodniczący obrad Zjazdu Oddziału. Udzielenie głosów następuje w kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący obrad Zjazdu Oddziału może udzielić głosu:

  • członkom władz naczelnych PTTK,

  • zaproszonym gościom,

  • sprawozdawcom Komisji Zjazdowych,

  § 12

  Przedmiotem obrad Zjazdu Oddziału mogą być tylko sprawy objęte szczegółowym porządkiem obrad Zjazdu.

  § 13

  Uczestnik Zjazdu Oddziału, zamierzający zabrać głos w dyskusji, zgłasza swój akces Prezydium Obrad Zjazdu.

  § 14

  Po przedłożeniu sprawozdania z prac Komisji Uchwał i Wniosków dopuszcza się wystąpienie jedynie w wypadku konieczności określenia poprawek i uzupełnień.

  Głosowanie
  § 15

  Wnioski i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad Zjazdu Oddziału, Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie zgodnie ze szczegółowym porządkiem obrad.

  § 16

  1. Głosowania odbywające się na zjeździe oddziału, w tym wybory, mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technik elektronicznych według zasad przyjętych w regulaminie obrad. W razie wątpliwości, co do wyników głosowania, Przewodniczący obrad może zarządzić powtórne głosowanie.

  2. Komisja Skrutacyjna Zjazdu przeprowadza głosowanie jawne na wniosek komisji rewizyjnej oddziału w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego zarządu Oddziału. (chyba że Zjazd postanowi przeprowadzić głosowanie tajne).

  Wybory do władz Oddziału
  § 17

  1. Prawo kandydowania do władz oddziału oraz na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają wszyscy członkowie danego oddziału, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK. Członkowie zwyczajni PTTK realizują prawa wyborcze w macierzystym oddziale PTTK, w którym znajduje się ich deklaracja członkowska w chwili podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej, niezależnie od tego czy posiadają mandat delegata na Zjazd Oddziału.

  2. Zjazd Oddziału wybiera władze Oddziału w następującej wielkości (ilość członków władz Oddziału musi być zgodna ze statutem Oddziału, – ilość członków władz może być określona odrębna uchwała Zjazdu Oddziału):

   1) Zarząd Oddziału – ……………. członków, (co najmniej 5)

   2)Komisja Rewizyjna Oddziału – …………… członków, (w oddziale prowadzącym działalność gospodarczą co najmniej 5)

   3)Sąd Koleżeński Oddziału (o ile Zjazd podejmie decyzje o wyborze) – …………….. członków, (co najmniej 5)

  § 18

  1. Kandydatów do władz oddziału oraz na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej delegaci (członkowie) biorący udział w obradach zjazdu z głosem decydującym.

  2. Kandydatów do władz Oddziału zgłaszają delegaci bezpośrednio z sali lub za pośrednictwem wypełnionego druku zgłoszenia.

  3. Kandydaci do władz Oddziału którzy ukończyli 16 lat mogą kandydować do władz, przy zachowaniu wymogów art. 13 ust. 2, 3 Statutu PTTK.

  4. Przy sporządzaniu listy kandydatów do władz należy przestrzegać statutowych zasad nie łączenia funkcji w poszczególnych rodzajach władz Oddziału.

  5. Nie mogą kandydować do władz oddziału na okres najbliższej kadencji członkowie ustępującego zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium.

  6. Nie można łączyć funkcji we władzach, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

  7. Członkiem władz Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

   przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

  8. Członkiem komisji rewizyjnej Oddziału nie może być osoba pozostającą z osobą będącą członkiem zarządu Oddziału w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

  § 19

  1. Wybory do władz Oddziału oraz delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego przeprowadza Komisja Skrutacyjna Zjazdu Oddziału,

  2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych

  3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

  1. przygotowanie kart wyborczych i rozdanie ich delegatom,

  2. przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów,

  3. współdziałanie z Przewodniczącym obrad Zjazdu Oddziału,

  4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów,

  5. ogłoszenie wyników wyborów,

  6. zabezpieczenie dokumentacji.

  1. Na kartach wyborczych do poszczególnych władz Oddziału i na delegatów, Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz oraz delegatów.

  2. Przy nazwie wybieranego rodzaju władzy Oddziału powinna być ustalona przez Zjazd Oddziału liczba członków danego rodzaju władzy Oddziału lub liczby delegatów.

  § 20

  1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania spośród obecnych na zebraniu według listy obecności.

  2. Głos w głosowaniu jest ważny gdy:

  1. został oddany za pomocą karty wyborczej

  2. na danego kandydata oddawany jest przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska

   i imienia na karcie wyborczej,

  3. został oddany przy pomocy karty wyborczej oraz liczba nieskreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.

  § 21

  1. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

  2. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz lub delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.

  1. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, wynikających z kolejności, uzyskało równą liczbę głosów na brakujące miejsce lub miejsca, a jednocześnie więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory między tymi kandydatami.

  2. W przypadku braku kandydatów z odpowiednią większością głosów, do wyborów dopuszcza się tylko kandydatów, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.

  3. O wyborze w wyborach uzupełniających decyduje zwykła większość głosów.

  1. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 2 i 3 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykła większość głosów.

  Ukonstytuowanie się władz Oddziału
  § 22

  1. Konstytuujące zebranie władz Oddziału powinno się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad Zjazdu Oddziału lub w terminie 7 dni od zakończenia Zjazdu przy udziale Komisji Skrutacyjnej Zjazdu. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania. Prawo uczestnictwa z głosem decydującym przysługuje jedynie wybranym członkom danego rodzaju władzy Oddziału.

  2. Wybory prezesa Zarządu Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.

  3. Wybory prezesa Zarządu Oddziału przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z członków komisji skrutacyjnej Zjazdu.

  4. Prezesem Zarządu Oddziału może być każdy z członków nowo wybranego zarządu.

  5. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję skrutacyjną, o której mowa w § 7, zawierających nazwiska i imiona wszystkich wybranych członków zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, uprawnieni do głosowania dokonują wyboru prezesa zarządu przez pozostawienie na karcie nieskreślonego nazwiska i imienia osoby, na którą oddają swój głos.

  6. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.

  7. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

  8. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego prezesa według zasad jak w §22 ust. 5 i 7.

  9. W skład Zarządu może wchodzić urzędujący członek Zarządu Oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeżeli nie został wybrany przez zjazd oddziału.

  10. Zebrania konstytuujące pozostałych władz Oddziału przeprowadza się analogicznie.

  Dokumenty Zjazdu Oddziału
  § 23

  Dokumentami Zjazdu Oddziału są:

  1. Porządek i regulamin obrad Zjazdu Oddziału,

  2. Uchwała Zarządu Oddziału PTTK w sprawie zwołania Zjazdu,

  3. Protokół z obrad Zjazdu Oddziału,

  4. Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu lub prezydium obrad Zjazdu,

  5. Listy obecności,

  6. Protokół Komisji Wyborczej, jeżeli regulamin przewidywał jej wybranie,

  7. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału z udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

  8. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału wraz z zaświadczeniami wyboru delegatów,

  9. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału, w tym na Walny Zjazd PTTK oraz na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego,

  10. Opinia Zjazdu w sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd Główny PTTK,

  11. Protokoły ukonstytuowania się władz Oddziału,

  12. Podstawowe informacje o władzach oddziału,

  13. Ankiety członków PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego,

  14. Klauzula informacyjna do „Ankiety członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego”.

Szczegóły

Data:
10 sierpnia