Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

PORZĄDEK OBRAD ORAZ REGULAMIN

22 czerwca 2022

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA KOŁA TERENOWEGO

w dniu 22.06.2022 r.

(w pierwszym terminie – projekt, w drugim terminie porządek obligatoryjny)

 1. Powitanie uczestników Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Kola
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zebrania
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
 6. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków oraz ukonstytuowanie się tych komisji
 7. Przedstawienie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i głosowanie nad ich zatwierdzeniem
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu
 10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła oraz delegatów na Zjazd Oddziału
 11. Ukonstytuowanie się nowych władz Koła
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie stosownych uchwał
 13. Wystąpienie Prezesa nowo wybranych władz i zakończenie Zebrania.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA KOŁA TERENOWEGO

w dniu 22.06.2022 r.

(projekt)

 1. Zebranie.odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd Koła, a jego postanowienia i postanowienia niniejszego regulaminu opierają się o zbiór dokumentów ustalonych przez Zarząd Główny PTTK w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

– Statut PTTK

– Statut Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

– Uchwały nr 253/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26.02.2022 r. w sprawie zwołania Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej

– Uchwały nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 04.07.2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej

– Uchwały nr 4/2022 Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej z dnia 22.04.2022 w sprawie przeprowadzenia kampani sprawozdawczo – wyborczej oraz zwołania Zjazdu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

 1. Celem zebrania jest udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu, wybór nowych władz Koła (Zarządu – 5 osób, Komisji Rewizyjnej – 3 osoby) oraz xx delegatów na Zjazd Oddzialu.
 2. W zebraniu udzial biorą z głosem decydującym wszyscy członkowie Koła z opłaconą składką za 2022 rok, z głosem doradczym czlonkowie wladz Oddziału PTTK i inni zaproszeni goście.
 3. Zebranie jest prawomocne jeżeli: w pierwszym terminie bierze w nim udział co najmniej połowa członków Koła z opłaconą składką za 2022 rok, w drugim terminie niezależnie od liczby członków Koła biorących w nim udział.
 4. Zebranie odbywa się według przyjętego porządku obrad. Na Zebraniu odbywającym się w drugim terminie obligatoryjny jest porządek obrad podany w ogłoszeniu o zwolaniu Zebrania.
 5. Pracami Zebrania kieruje 3-osobowe Prezydium w składzie: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz wybrane w głosowaniu jawnym. Do ich obowiązkow należy prowadzenie obrad zgodnie z porządkiem i regulaminem Zebrania.

Prezydium Zebrania powierza się pełnienie funkcji Komisji Mandatowej, do której należy stwierdzenie, na podstawie listy obecności członków Koła, prawomocności obrad.

 

 

7; Zebranie głosuje nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu w głosowaniu tajnym, na kartach przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną. Na kartach do głosowania umieszczone są imiona i nazwiska wszystkich czlonków ustępującego Zarządu. Głosując należy pozostawić nieskreślone „TAK” jeżeli głosuje się za udzieleniem absolutorium lub „NIE” jeżeli głosuje się za nieudzielenien absolutorium. W przypadku nieskreślenia żadnego lub obu tych słow przy nazwisku czlonka Zarządu, głos dla danego członka jest nieważny.

 1. Prezydium Zebrania powierza się pełnienie funkcji Komisji Wyborczej, do której należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów do poszczególnch władz i kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału.

Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, do jakich władz kandyduje, numer legitymacji członka PTTK, oświadczenie zgody na kandydowanie do władz lub na delegata na Zjazd Oddziału. Zgłoszenie powinno być podpisane przez zgłaszającego i kandydującego.

 1. Wybory do władz Koła oraz delegatów na Zjazd Oddziału odbywają się za pomocą oddzielnych kart do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną. Na karcie wyborczej umieszcza się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym oraz liczbę osób wybieranych do poszczególnych władz i delegatów na Zjazd Oddziału.

Glos w głosowaniu jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą kart wyborczych przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną a liczba nie skreślonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla danego, wybieranego rodzaju władzy lub liczbie delegatów na Zjazd Oddziału.

 1. O wybraniu do władz Koła /na delegata na Zjazd Oddziału/ decyduje uzyskanie co najmniej połowy oddanych, ważnych głosów oraz zajęcia miejsca w zatwierdzonej liczbie członków danego rodzaju władz /delegatów/.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez 2 lub więcej kandydatów, dokonuje się wyborów uzupelniających, w których biorą udział kandydaci z tą samą liczbą głosów.

 1. Zebranie kostytuujące nowo wybranych władz odbywa się w dniu wyborów.
 2. W sprawach nieuregulowanch niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy Ordynacji wyborczej PTTK (Uchwała ZG PTTK nr 171/XIX/2020 z dnia 4.07.2020).

13.Interpretacja Regulaminu należy do Prezydium Zebrania.

 

 

 

Przewodniczący Zebrania Sekretarz Zebrania

Szczegóły

Data:
22 czerwca 2022