Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

XVI RAJD ROWEROWY “POZNAJEMY OKOLICE JEZIORA GOCZAŁKOWICKIEGO”

14 maja 2022

Relacja z XVI Rajdu Rowerowego

“POZNAJEMY OKOLICE JEZIORA GOCZAŁKOWICKIEGO”

W dniu 14.05.2022 miał miejsce XVI Rajd Rowerowy “Poznajemy Okolice Jeziora Goczałkowickiego”

Impreza została przygotowana przez Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej przy współudziale Klubu Turystyki Kolarskiej “Koło”

Całość koordynowana i prowadzona była przez przodowników turystyki kolarskiej zrzeszonych w Oddziale PTTK Ziemi Pszczyńskiej. Komandorem Rajdu był Kol. Ludwik Urbańczyk.

Celem rajdu była rekreacyjna turystyka rowerowa i zapoznanie uczestników z obiektami hydrologicznymi zbiornika Goczałkowickiego i Łąckiego, walorami turystycznymi oraz zagadnieniami ochrony przyrody.

Zgodnie z regulaminem rowerzyści przebyli następujące trasy rowerowe:

Trasa I: Hotel PTTK Pszczyna –Goczałkowice – Zabrzeg – Chybie – Frelichów – Strumień – Studzionka – Wisła Wielka Ośrodek Żeglarski meta rajdu. Długość trasy 48 km.

Trasa II: Hotel PTTK Pszczyna- Goczałkowice zapora- Łąka zapora na zbiorniku- Poręba-
Radostowice- Brzeźce – Wisła Wielka Ośrodek Żeglarski – meta rajdu. Długość trasy 30 km.

Przy pięknej słonecznej pogodzie uczestnicy dotarli na metę rajdu w Wiśle Wielkiej w Ośrodku Żeglarskim Jacht Klubu Polskiego Towarzystwa Turystyczno– Krajoznawczego, gdzie na uczestników czekał posiłek.

Specjalne podziękowania dla przodowników turystyki kolarskiej PTTK z Klubu Turystyki Kolarskiej „Koło” oraz dla przewodników terenowych zrzeszonych przy naszym Oddziale: Jackowi Czober, Zbigniewowi Kloc, Teresie Kloc, Marianowi Jędrysik, Henrykowi Machała, Stanisławowi Kozik, Krzysztofowi Wawrzyczek, Ludwikowi Urbańczyk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego XVI Rajdu i zapraszamy do udziału w następnych imprezach turystycznych organizowanych przez nasz Oddział.

 

Z turystycznym pozdrowieniem:

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGULAMIN XVI RAJDU ROWEROWEGO PTTK

POZNAJEMY OKOLICE JEZIORA GOCZAŁKOWICKIEGO 2022”

 1. Organizator: Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej

Klub Turystyki Kolarskiej “Koło”

 1. Termin: sobota – 14.05.2022
 1. Trasy rajdu wg załącznika

 1. Zgłoszenie:

a/ w rajdzie biorą udział drużyny składające się z 10 osób i opiekuna lub Koło PTTK ze swoim opiekunem. Zgłoszone grupy z klubów rowerowych oraz całe rodziny.

b/ uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność materialną i prawną.

c/ uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorą udział w rajdzie w zorganizowanych grupach ze swoim opiekunem.

d/ w rajdzie mogą wziąć również udział osoby dorosłe niezorganizowane w grupach oraz osoby niepełnoletnie pod opieką opiekunów prawnych, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Osoby indywidualne nie posiadające własnej grupy, a wyrażające chęć wzięcia udziału w rajdzie mogą być dołączone przez organizatora do grupy na warunkach jak dla innych uczestników rajdu (wypełnienie i podpisanie zgłoszenia).

e/ drużyny oraz osoby indywidualne zgłaszają swój udział w rajdzie przez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia (w załączeniu) i dostarczenie jej na adres: Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej, 43-200 Pszczyna e-mail: biuro@pttk-pszczyna.slask.pl . Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 12.05.2022 (czwartek).

f/ równocześnie z dostarczeniem karty zgłoszenia prosimy o wpłatę wpisowego – 10 zł./os. Pieniądze można wpłacić na konto oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej 11 8448 0004 0020 2459 2001 0001 w tytule wpisując „wpisowe rajd” oraz podając nazwę drużyny/szkoły lub klubu, osoby indywidualne imię i nazwisko lub na starcie rajdu.

g/ kopię kartę zgłoszenia przechowuje opiekun grupy lub osoba zgłaszająca, okazując ją na starcie rajdu.

h/ organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia po wyznaczonym terminie oraz po uzyskaniu pełnej ilości zgłoszeń. Ogólna ilość uczestników jest ograniczona.

i/ w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń na jednej trasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia drużyny na inną trasę.

j/ uczestnicy rajdu mają obowiązek ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Członkowie PTTK ubezpieczeni są z racji posiadania ważnej legitymacji członkowskiej a pozostałe osoby niezrzeszone powinny ubezpieczyć się na czas trwania imprezy.

k/ w przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, należy ten fakt zgłosić w Biurze Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie, tel. 322103530; 324491123, e-mail: biuro@pttk-pszczyna.slask.pl niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji.

Darowizna nie będzie zwracana.

 1. Sprzęt i ekwipunek:

a/ uczestnicy biorą udział w rajdzie rowerowym na sprzęcie oraz wyposażeniu własnym.

b/ każda grupa zobowiązana jest posiadać podręczną apteczkę pierwszej pomocy.

c/ każdy uczestnik powinien posiadać stosowną do turystyki rowerowej odzież.

d/ organizator nie zapewnia serwisu rowerowego.

 1. Organizator zapewnia:

a/ przewodnicką opiekę na trasie rajdu – do ośrodka w Wiśle Wielkiej.

b/ ciepły posiłek na mecie rajdu.

c/ dyplom udziału dla drużyny

d/ możliwość zdobycia i potwierdzenia punktów do Kolarskiej Odznaki Turystycznej

(możliwość nabycia książeczki KOT w cenie 4,00 zł).

 1. Obowiązki uczestnika:

a/ placówka zgłaszająca drużynę odpowiada za właściwy dobór uczestników.

b/ uczestnik rajdu winien kulturalnie zachowywać się na trasie, nie niszczyć przyrody oraz nie zaśmiecać terenu.

c/ przestrzegać zasad bhp i p-poż.

d/ przestrzegać zasad ruchu drogowego.

e/ stosować się do zaleceń obsługi PTTK prowadzącej grupy na danej trasie.

 1. Za ewentualne wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników rajdu organizator nie bierze odpowiedzialności. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz zaleceń i wskazówek organizatora rajdu.

 1. Przebieg rajdu:

a/ drużyny zgłaszają się w dniu 14.05.2022 w wyznaczonym miejscu startu – hotel PTTK.

ul. Bogedaina 16 w Pszczynie.

b/ każda zgłoszona drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczona do udziału w rajdzie.

c/ indywidualne osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką opiekuna prawnego.

d/ drużyny wyruszają na trasę rajdu po wcześniejszym odprawieniu przez organizatora.

e/drużyny biorą udział w rajdzie zespołowo.

f/osoby indywidualne lub grupy zgłaszające się w dniu startu powinny przybyć na start na

30 minut przed planowanym wyruszeniem na trasy, do Hotelu PTTK w celu rejestracji.

i/ rajd kończy się w dniu 14.05.2022 w Ośrodku Żeglarskim PTTK w Wiśle Wielkiej ok. godz. 15.00

Prosimy o przybycie na metę najpóźniej o godzinie 14.00.

 1. Postanowienia końcowe:

a/ organizator rajdu zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

b/ organizator rajdu zapewnia sobie prawo podejmowania decyzji w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem przez uczestników rajdu niniejszego regulaminu z wykluczeniem z rajdu włącznie.

c/ dodatkowych informacji w sprawie organizacji rajdu udziela Biuro Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie ul. Rynek 15, tel. 032/210-35-30, 032/449-11-23, www.pttk-pszczyna.slask.pl.

11. Interpretacja regulaminu zastrzeżona jest dla organizatora to jest Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej.

Komandor Rajdu – Ludwik Urbańczyk tel. 606-518-930

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej

oraz Zarząd Klubu Turystyki Koło

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                        Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej

………………………………….                                                                                            …………………………

zgłaszający                                                                                                                                                          miejscowość, data

 

KARTA ZGŁOSZENIA

                                                                                    /załącznik/

Zgłaszam udział w rajdzie rowerowym

POZNAJEMY OKOLICE JEZIORA GOCZAŁKOWICKIEGO”

Otwarcie Sezonu Żeglarskiego Jacht Klubu

14-05-2022

Nazwa grupy: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa organizacji zgłaszającej: ………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Planowana trasa: …………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu opiekuna grupy: ……………………………………………………………………

Lp. Imię i nazwisko Wiek uczestnika (lat)

Nr legitymacji PTTK

Nr telefonu osoby którą należy powiadomić w razie wypadku

Podpis uczestnika

Opiekun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oświadczam, że regulamin rajdu jest nam znany i zobowiązuję się do jego przestrzegania

                                                                                                          …………………………………..

Podpis opiekuna grupy

Szczegóły

Data:
14 maja 2022