Statut

STATUT ODDZIAŁU ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie zwany dalej Oddziałem jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego i powstał zgodnie z Art. 48 Statutu PTTK.

2. Oddział może w swej nazwie używać dodatkowego oznaczenia o charakterze regionalnym lub środowiskowym, przyjąć imię osoby zasłużonej dla Polski, regionu, turystyki i krajoznawstwa lub nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego.

§2

1. Terenem działalności Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz jest miasto Pszczyna.

§3

Oddział posiada osobowość prawną i został wpisany przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń,Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000034841.

§4

1. Oddział może używać własnego sztandaru, odznaki organizacyjnej i pieczęci PTTK zgodnie z przepisami art. 5 Statutu PTTK.

§5

l. Oddział realizuje cele PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK przy pomocy środków określonych w art. 9 Statutu PTTK.

Rozdział II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§6

Zasady nabywania członkostwa w PTTK, jego utrata oraz prawa i obowiązki członków PTTK uregulowane są w rozdziale III Statutu PTTK. Wszystkie przepisy tego rozdziału stosuje się odpowiednio do członków Oddziału.

§7

Członek zwyczajny PTTK składa deklarację i jest przyjmowany w poczet członków PTTK. przez zarząd koła , klubu lub bezpośrednio przez Zarząd Oddziału.

§8

Członek zwyczajny PTTK ma prawo przeniesienia się do innego Oddziału PTTK z zachowaniem ciągłości przynależności.

§9

1. Członek zwyczajny PTTK może realizować swoje uprawnienia członkowskie określone w art. 13 Statutu PTTK, w różnych jednostkach organizacyjnych PTTK, z wyjątkiem uprawnień określonych w art. 13 ust. l pkt. l w odniesieniu do władz Oddziału.

2. Prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Oddziału, członek zwyczajny może realizować tylko w Oddziale, w którym opłaca składki członkowskie.

Rozdział III
WŁADZE ODDZIAŁU

§ 10

Władzami Oddziału są:

1. Zjazd Oddziału
2. Zarząd Oddziału
3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna
4. Oddziałowy Sąd Koleżeński

§11

l .Władze Oddziału, o których mowa w § 10 pkt 2/ – 4/ pochodzą z wyboru.

2. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w § 10 pkt. 2/ – 4/.

3. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK;

4. Wybory do władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.

5. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.

6. Ordynację wyborczą określającą zasady wyboru delegatów na Zjazd Oddziału uchwala Zarząd Oddziału a zasady wyboru członków władz Oddziału i ich liczbę uchwala Zjazd Oddziału.

7.Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania jeżeli Statut Oddziału nie stanowi inaczej.

§12

Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna i Oddziałowy Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązuj ą przepisy jak przy wyborze nowych.

§13

Kadencja Władz Oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą Zjazdu Oddziału.

§14

Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§15

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:

1. Uchwalanie Statutu Oddziału i dokonywanie jego zmian;

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

3. Udzielanie na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie udzielenie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz w najbliższej kadencji

4. Wybór członków ZarząduOddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów;

5. Rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków Oddziału;

6. Uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub Regionalną Konferencję Oddziałów;

7. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Oddziału z innym Oddziałem;

8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Oddziału;

9. W przypadku uchwały o rozwiązaniu Oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej Oddziału lub likwidatora Oddziału i ustalanie sposobu pokrycia kosztów likwidacji Oddziału;

10. Podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału.

§16

W Zjeździe Oddziału udział biorą:

l. z głosem decydującym:

l / w przypadku Oddziału bez kół i klubów – członkowie Oddziału,

2/ w przypadku Oddziału liczącego co najmniej dwa koła lub kluby delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według zasadustalonych przez Zarząd Główny i ordynacją wyborczą uchwaloną zgodnie z § 11 pkt. 6,

3/ w przypadku Oddziału , w którym działają koła i kluby, a liczącym łącznie do 200 członków, zarząd oddziału może uchwalić uczestnictwo z Zjeździe Oddziału wszystkich swoich członków (bez wybierania delegatów z kół i klubów). 2. z głosem doradczym: członkowie honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący komisji i zespołów Zarządu Oddziału oraz inne osoby zaproszone.

§17

1. Zjazd Oddziału odbywa się raz na czty lata, chyba że uchwałą Zjazdu kadencja władz Oddziału została skrócona do dwóch lat.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.

3. Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Oddziału.

§18

1. Nadzwyczajny Zjazd Oddzału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie Zarządu Głównego PTTK, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, 1/3 członków Oddziału lub 1/3 kół i klubów Oddziału, gdy liczy on łącznie co najmniej trzy koła lub kluby.

2. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania.

3. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

4. W Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni zjazd zwyczajny, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według ordynacji wyborczej obowiązującej na ostatnim zjeździe zwyczajnym Oddziału.

§19

1. Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału i odpowiada za swój ą działalność przed Zjazdem Oddziału i władzami naczelnymi PTTK.

2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

3. ZarządOddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4. Ponadto w skład Zarządu Oddziału może wchodzić urzędujący członek ZarząduOddziału powołany przez Zarząd Oddziału, jeżeli nie został wybrany przez Zjazd Oddziału.

5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

6. Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału i jego Prezydium określa Regulamin Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Oddziału na podstawie Regulaminu Wzorcowego Zarządu Oddziału, uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.

§20

1. Zarząd Oddziału może wybrać ze swego grona prezydium w składzie 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i urzędującego członka zarządu, jeżeli został on powołany.

2. Prezydium kieruje działalnością Oddziału między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału.

3. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dziesięć razy w roku.

§21

Zarząd Oddziału:

1. wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK;

2. organizuje działalność turystyczną! krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków i osób niezrzeszonych w PTTK;

3. reprezentuje oddział na terenie swojego działania;

4. powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;

5. zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania; zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe;

6. tworzy własne jednostki gospodarcze i reprezentuje Oddział w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;

7. podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Oddziału do jednostek regionalnych, o których mowa w Art. 53 ust. l Statutu PTTK.

8. składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału;

9. powołuje i odwołuje urzędującego członka Zarządu Oddziału, kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;

10. prowadzi szkolenie członków PTTK w zakresie podstawowym i ogólnym,ustanawia regionalne i oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze;

11. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK;

12. współpracuje z zarządami innych oddziałów PTTK;

13. Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału lub jego Prezydium z wystąpieniami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowuje się do nich w terminie 30 dni od daty posiedzenia.

§22

1. Zarząd Oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań.

2.Funkcje komisji, rady lub zespołu, Zarząd Oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.

3. Przewodniczący komisji, rad i zespołów mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

4. Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez Zarząd Oddziału, należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań Oddziału w dziedzinie przez nie reprezentowanej, a w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Oddziału; koordynowanie działalności klubów. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów, uchwalonych przez Zarząd Oddziału.

§23

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Zjazd Oddziału, zaś w oddziale prowadzącym działalność gospodarczą z co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§24

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału.

2. Oddziałowa Komisja Rewizyjna w szczególności:

1/ kontroluje działalność Zarządu Oddziału i jego jednostek , z uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem Oddziału Statutem PTTK, uchwałami Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK,a także zasadami gospodarności i rzetelności;

2/określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół klubów;

3/ kontroluje gospodarowanie i nadzór Zarządu Oddziału nad majątkiem zarządzanym bezpośrednio przez Oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych;

4/ przedstawia Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych – wnioski personalne;

5/ przedstawia Zarządowi Oddziału swoją opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania; 6/ składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie ze swej działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Oddziału, pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

§25

Prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczyni.

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

2. Oddziałowa Komisja Rewizyjna podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

§27

l .Oddziałowy Sąd Koleżeński składa się z co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2. Oddziałowy Sąd Koleżeński wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§28

Do kompetencji Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego należy:

l. Orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków Oddziału, w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania;

2. Rozpatrywanie w granicach określonych w ust. l spraw podlegających właściwości sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK a przekazywanych do rozpatrzenia przez Prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi Oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

§29

1. Oddziałowy Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:

l/ upomnienie;
2/ naganę;
3/ zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od l roku do 3 lat;
4/ wykluczenie z PTTK.

2. Oddziałowy Sąd Koleżeński może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.

3. Oddziałowy Sąd Koleżeński może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:

l/ pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK;

2/ pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.

4. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

5. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

l/ kary określone w ust. l pkt l/ i 2/ – po upływie l roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu;
2/ kara określona w ust. l pkt. 3/ – po upływie 3 lat od zawieszenia;
3/ kara określona w ust. l pkt 4/ – po upływie 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu;
4/ kary, o których mowa w ust. 3 — po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o ukaraniu.

§30

1. Od orzeczenia Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie miesiąca od dary doręczenia orzeczenia na piśmie.

2. Oddziałowy Sąd Koleżeński prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

§31

Oddziałowy Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

§32

Prezes lub upoważniony przez niego członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

Rozdział IV
KOŁA I KLUBY PTTK

§ 33

1. Jednostkami organizacyjnymi Oddziału są koła i kluby.

2. Zarządy kół i klubów mogą przyjmować członków bez względu na ich formalne powiązanie ze środowiskiem w którym działają.

§34

1. Koło może być powołane uchwałą Zarządu Oddziału, jeżeli pisemną deklarację o chęci jego utworzenia zgłosi co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2. Koła zrzeszają członków zwyczajnych Oddziału opłacających w nich składkę członkowską PTTK.

3. Zadaniem koła jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej.

§35

1. Klub może być powołany uchwałą Zarządu Oddziału jeżeli pisemną zgodę na jego powołanie zgłosi co najmniej l O członków zwyczajnych Oddziału.

2. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.

3. Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku.

§36

1. Przewodnicy PTTK zrzeszają się w kołach i klubach PTTK.

2. Klub przewodników PTTK za zgodą Zarządu Oddziału PTTK może używać tradycyjnej nazwy „Koło Przewodników PTTK”.

§37

1. Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich, dotacji i darowizn otrzymanych za pośrednictwem Zarządu Oddziału.

2. Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu, uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.

3. Koła i kluby mogą prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału.

§38

Kluby mogą za zgodą Zarządu Oddziału uczestniczyć w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie działalności.

§39

Szczegółowe zasady działania kół i klubów określają ich regulaminy uchwalone przez Zarząd Oddziału na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK.

§40

l Władzami koła lub klubu są:

l/ walne zebranie koła lub klubu;

2/zarząd koła lub klubu;

3/ komisja rewizyjna koła lub klubu.

2. Kadencja władz koła lub klubu trwa l – 4 lat w zależności od szczegółowych postanowień regulaminu koła lub klubu.

§41

l. Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:

l/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;

2/rozpatrywanie wniosków członków;

3/ udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej koła lub klubu bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła lub klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji. Nie uzyskanie absolutorium przez członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji.

4/ wybór zarządu i komisji rewizyjnej.

2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania co najmniej 7 dni przed terminem

3. Walne zebranie koła lub klubu jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków. W uzasadnionych przypadkach na odstępstwo od tej zasady musi wyrazić zgodę Zarząd Oddziału określając równocześnie swoją uchwałą nowy wymóg prawomocności zebrania koła lub klubu.

§42

Uchwały walnego zebrania koła lub klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być .uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu Oddziału lub jego Prezydium, jeśli zostało wybrane, w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu PTTK, władz naczelnych PTTK oraz władz Oddziału.

§43

1. Zarząd koła lub klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:

l/ zaniechania działalności;
2/ rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału;
3/ naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;
4/ działania na szkodę PTTK.

2. Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu zarządu koła lub klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej koła lub klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W przypadku zawieszenia zarządu koła lub klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła lub klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania walnego zebrania koła lub klubu celem wyboru nowego.

§44

Rozwiązanie koła lub klubu uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:

l/zaniechania działalności;

2/ spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem koła lub klubu przez okres co najmniej l roku; 3/ wniosku uchwalonego przez walne zebranie koła lub klubu.

Rozdział V
PRZYNALEŻNOŚĆ I STOSUNEK ODDZIAŁU PTTK DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

§45

Oddział jako terenowa jednostka organizacyjna PTTK powstaje za zgodą Prezydium Zarządu Głównego i działa na podstawie swojego Statutu uchwalonego przez Zjazd Oddziału. Statut Oddziału opiera się na statucie wzorcowym uchwalonym przez Zarząd Główny PTTK i podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego przed złożeniem do właściwego terytorialnie sądu rejonowego wniosku o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

§46

1. Oddział obowiązuje Statut PTTK, uchwały Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.

2. Oddział podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności Oddziału z:

l/ przepisami prawa, Statutu PTTK i Statutu Oddziału,
2/uchwałami Walnego Zjazdu PTTK, Zjazdu Oddziału oraz władz naczelnych PTTK i Oddziału,
3/ zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz dotacjami celowymi przyznawanymi przez Zarząd Główny PTTK.

3. Oddział składa Zarządowi Głównemu PTTK sprawozdania ze swojej działalności rocznej i za okres kadencji

§47

Spory o roszczenia majątkowe pomiędzy Oddziałem a PTTK oraz pomiędzy oddziałami PTTK podlegają orzecznictwu Głównego Sądu Koleżeńskiego, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny. .

§48

Oddział przekazuje do Zarządu Głównego PTTK składki na zasadach uchwalonych przez Zarząd Główny.

§ 49

1. Uchwały Zjazdu i Zarządu Oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału lub uchwałami władz naczelnych PTTK.

2. Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Prezydium ZarząduGłównego w przypadku:

l/ zaniechania działalności;
2/ rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału;
3/ naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;
4/ działania na szkodę PTTK.

3. Uchwała Prezydium ZarząduGłównego w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

4. Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Oddziału Prezydium Zarządu Głównego powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału, którego zadaniem jest:

l/ usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie;
2/ zwołanie w terminie trzech miesięcy od dary powołania Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału celem dokonania wyboru nowego Zarządu Oddziału lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

5. Od uchwał Prezydium Zarządu Głównego określonych w ust. 1-4 Zarządowi Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchwale.

§50

1. Przynależność Oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania Oddziału.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3. Oddział może być rozwiązany na wniosek Prezydium ZarząduGłównego PTTK w przypadku:

l/ zmniejszenia stany liczebnego poniżej 50 członków przez okres dłuższy niż jeden rok;
2/ zaniechania przez Oddział działalności lub gdy nie posiada on wymaganych Statutem PTTK władz i brak jest warunków dla ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż jeden rok;
3/ jeżeli działalność Oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa lub postanowień Statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i Statutem.

4. W przypadku rozwiązania się Oddziału na podstawie uchwały Zjazdu Oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą Zjazdu Oddziału

5. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału o którym mowa w ust. 2, likwidatorem Oddziału staje się Tymczasowy Zarząd Oddziału lub likwidator powołany przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Oddziału.

7. Oddział traci osobowość prawną z dniem uprawomocnienia się postanowienia właściwego terytorialnie sądu rejonowego o wykreśleniu Oddziału z Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców na skutek przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

§51

1. Oddział PTTK może na podstawie uchwały swojego zarządu połączyć się z innym Oddziałem PTTK. Zasady obowiązujące przy połączeniu się oddziałów uchwala Zarząd Główny PTTK

2. Oddział PTTK wraz z innymi oddziałami z terenu województwa może tworzyć jednostki regionalne, programowe i środowiskowe w celu realizacji zadań określonych w § 53 ust. 2 Statutu PTTK oraz regulaminach tych jednostek.

Rozdział VI
MAJĄTEK ODDZIAŁU

§52

l. Majątek Oddziału powstaje z:

1/ wpisowego i składek członkowskich;
2/ dochodów z własnej działalności;
3/ dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego;
4/ ofiarności publicznej;
5/ darowizn, spadków i zapisów;
6/ innych źródeł.

2. Przedmiotem praw majątkowych Oddziału są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.

§53

1. Mieniem Oddziału jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Oddziałowi,

2. Mienie PTTK znajdujące się w posiadaniu Oddziału w dniu nabycia osobowości prawnej staje się z tym dniem mieniem tego Oddziału.

3. W przypadku rozwiązania Oddziału jego mienie staje się mieniem PTTK, w stosunku do którego w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.

4. W przypadku połączenia się oddziałów w jeden Oddział PTTK mienie tych oddziałów staje się mieniem Oddziału powstałego z połączenia.

5. Koła i kluby zarządzająi korzystają z mienia Oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie koła lub klubu.

§54

Zbycie mienia nieruchomego, będącego własnością Oddziału lub pozostającego w jego użytkowaniu wieczystym, wymaga powiadomienia Zarządu Głównego, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej przysługuje prawo pierwokupu. Termin złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi trzy miesiące od dnia powiadomienia Zarządu Głównego.

§55

Zarząd Główny nie odpowiada za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Głównego, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

§56

W ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z uchwałami Zarządu Oddziału, Oddział może prowadzić działalność gospodarczą. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) Oddział Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie prowadzi działalność w zakresie:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.10.A Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.1 l.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji,gdzie indziej niesklasyfikowana
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami

§57

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród grona obejmującego prezesa, wiceprezesów, skarbnika lub innych umocowanych przez Zarząd Oddziału jego członków.

§58

1. Mienie kół lub klubów jest mieniem Oddziału i w przypadku ich rozwiązania przechodzi na rzecz Oddziału.

2. W przypadku wydzielenia się kół lub klubów w samodzielny Oddział, ich mienie zostaje im przekazane przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński.

Rozdział VII
ZMIANY STATUTU, PRZEPISY KOŃCOWE

§59

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§60

1. Niniejszy Statut został uchwalony przez Zjazd Nadzwyczajny w dniu 03.03.2010 r.
w oparciu o statut wzorcowy uchwalony przez Zarząd Główny PTTK i zarejestrowany dnia 23.02.2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS i wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o wpisaniu do KRS.

2. W sprawach nie unormowanych Statutem Wzorcowym Oddziału , maj ą zastosowanie obowiązujące przepisy prawa , przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz Statutu PTTK.

3. Uchyla się Statut Oddziału uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału 06.10.2009 r.