Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH – BESKIDZKICH na podwyższenie klasy uprawnień

Kwiecień 1

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Informuje, że egzamin

DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH – BESKIDZKICH

na podwyższenie klasy uprawnień

zostanie przeprowadzony

w dniach 12 maja 2021r. (teoretyczny) oraz 14-15 maja 2021r. (praktyczny)

– egzamin teoretyczny, ustny rozpocznie się o godzinie 8.00

Egzamin odbędzie się w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.

Osoby zainteresowane składają w Urzędzie Marszałkowskim najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu następujące dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (wzór wniosku w załączeniu)

 2. kserokopia decyzji o nadaniu (potwierdzeniu) posiadanych uprawnień

 3. zaświadczenie o samokształceniu odbywanym pod kierunkiem osoby wskazanej przez organizatora szkolenia, uprawnionego do szkolenia przewodników beskidzkich, osoby posiadającej uprawnienia przewodnika beskidzkiego oraz co najmniej tę kasę uprawnień.

 4. zaświadczenie

o prowadzeniu na terenie całych Beskidów wycieczek przez co najmniej 30 dni

dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień przewodnika beskidzkiego klasy II;

o prowadzeniu na terenie całych Beskidów wycieczek przez co najmniej 50 dni

w warunkach letnich i zimowych dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień przewodnika beskidzkiego klasy I;

 1. złożenie oświadczenia o wykazie odbytych przejść przez obszar Beskidów w okresie,

w którym kandydat posiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego kl. III lub kl. II.

 1. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

(120 zł. część teoretyczna; 210 zł. część praktyczna) na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

98 1240 6292 1111 0010 5063 8621

tytułem: opłata za egzamin – przewodnik – podwyższenie klasy

Uwaga:

Przed rozpoczęciem egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości

w celu weryfikacji tożsamości.

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.

Powyższa opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia egzaminowanego.

Za wydanie świadectwa o zdanym egzaminie pobiera się opłatę – 17 zł. :

Opłata winna zostać dokonana w formie:

– gotówkowej: kasa Urzędu Miasta w Katowicach

– lub bezgotówkowej na rachunek nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

Istnieje możliwość dokonania opłaty skarbowej w kasie

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 121

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Tytuł wpłaty: świadectwo zdania egzaminu

Pozostałe informacje nt. egzaminu udzielane są pod numerem telefonu : 32/77-40-976.

Główne punkty TRASy EGZAMINACYJNej

1 dzień:

Katowice – Bielsko Biała – Kobiernice – Czernichów – Żywiec – Radziechowy

Przejście piesze na Matyskę (panorama)

Radziechowy – Juszczyna – Przeł. U Poloka – Jeleśnia – Zawoja Krowiarki

przejście piesze: Krowiarki – Babia Góra – Zawoja Markowe ((nocleg)

2 dzień:

Zawoja Markowe – Krzeszów

przejście piesze: Krzeszów – Leskowiec – Krzeszów

Krzeszów – Sucha Beskidzka – Katowice

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

NA UPRAWNIENIA

PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO – BESKIDZKIEGO

1.

Zgodnie z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników ustala się sposób przeprowadzenia i oceniania kandydatów podczas egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego.

2.

Do egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego mogą przystąpić osoby, które:

 1. zaliczyły część teoretyczną egzaminu,

 2. najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w Urzędzie Marszałkowskim zgłoszenie na egzamin wraz z załącznikami (§ 14 w/w rozporządzenia).

3.

Egzamin lub jego poszczególne części przeprowadza się w trzyosobowych Zespołach Egzaminacyjnych, wyznaczanych każdorazowo przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej spośród jej członków, w celu przeprowadzenia konkretnego egzaminu.

W pracach Zespołu Egzaminacyjnego uczestniczy także sekretarz, który jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego. Sekretarz nie jest członkiem Zespołu Egzaminacyjnego.

4.

Przed rozpoczęciem egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości

w celu weryfikacji tożsamości.

5.

Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich, na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu.

Egzamin praktyczny obejmuje zasadniczo przejście trasy pieszej na obszarze przyszłych uprawnień oraz przejazd po terenie uprawnień.

6.

Egzamin praktyczny obejmuje wybrane fragmenty z obszaru Beskidów, ograniczone:

 1. od północy drogami: Cieszyn – Bielsko Biała (droga S1) – Andrychów – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów (droga nr 69 oraz droga nr 52) – Myślenice (droga nr 7) – Gdów (droga nr 967) – Tymowa (droga nr 966) – Nowy Sącz (droga nr 75) – Gorlice (droga nr 28) – Dukla (droga nr 993) – Miejsce Piastowe (droga nr 19) – Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Wołoska – Kuźmina (droga nr 28) – Wojtkowa (droga nr 890) – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka – Rybotycze – Huwniki do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (drogi lokalne);

2) od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej;

3) od południa: granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Obszar uprawnień, o którym mowa powyżej nie obejmuje dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz terenów zwartej zabudowy miast i wsi.

7.

Komisja, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu, podaje główne punkty trasy egzaminacyjnej, obejmujące trasę pieszą w warunkach górskich oraz trasę przejazdową po terenie uprawnień.

8.

Egzamin praktyczny odbywa się zasadniczo w ramach głównych punktów trasy egzaminacyjnej.

Dojazd na egzamin zaczyna się w Katowicach. Po zakończeniu postępowania egzaminacyjnego następuję powrót do Katowic.

9.

Egzamin praktyczny obejmuje typowe elementy pracy przewodnika górskiego:

 1. Znajomość topografii oraz informacja przewodnicka podczas przejścia pieszego.

 2. Znajomość topografii oraz informacja przewodnicka w autokarze.

 3. Metodyka pracy z grupą wycieczkową. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.

10.

1. Część praktyczna egzaminu czyli trasa przejazdu przez teren uprawnień oraz zasadnicze przejście piesze obejmuje od 3 do 5 zadań. Każdy egzaminator ocenia wiedzę topograficzną, umiejętności metodyczne kandydata na przewodnika, prezentację krajoznawczą, pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, panowanie nad grupą, poprawność językową.

2. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde zagadnienie, przyznając od 0 do 5 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie elementy egzaminu od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdy element od każdego z egzaminatorów.

4. Podczas egzaminu praktycznego osoby egzaminowane odpowiadają w drodze losowania, nie korzystając z materiałów pomocniczych.

5. Każda próba rezygnacji z wykonania zadania przez osobę egzaminowaną równa się z niezaliczeniem tego zadania egzaminu i otrzymania za to „0” punktów u wszystkich egzaminatorów.

6. Jeżeli Zespół Egzaminacyjny stwierdzi, że posiada już pełną wiedzę o poziomie merytorycznym i metodycznym wszystkich zdających, może w dowolnym miejscu drugiego dnia egzaminu zakończyć postępowanie egzaminacyjne.

7. Po zakończonym egzaminie sekretarz komisji egzaminacyjnej sporządza protokół przebiegu egzaminu, a następnie ogłasza jego wyniki.

12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, rozporządzeń związanych z w/w ustawą i Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników górskich – beskidzkich.

13.

Zasady postępowania na egzaminie praktycznym wchodzą w życie z dniem podpisania,

tj, w dniu 1 lutego 2021 r.

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej Dla Przewodników Górskich – Beskidzkich

mgr Ryszard Ziernicki

…………………………………………

(miejscowość, data)

Departament Turystyki

Urząd Marszałkowski

Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

W N I O S E K

Wnioskuję o dopuszczenie do egzaminu dla przewodników beskidzkich na podwyższenie klasy uprawnień.

 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy……………………………………………………………………………………….

 1. Imiona rodziców……………………………………………………………………………………………………………

 2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………

 1. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………., tel.: ……………………………………………………..

 1. Posiadam uprawnienia przewodnika beskidzkiego nadane/potwierdzone decyzją z dnia ………………………………. wydaną przez ……………………………………………………………..

………………………………………………………………….(kserokopia decyzji w załączeniu).

…………………………………………….

(czytelny podpis wnioskodawcy)

W załączeniu przedkładam dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46. Adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;

2.Wyznaczony został inspektor ochrony danych: e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) przeprowadzenie egzaminu na przewodników górskich;

b) przeprowadzenie egzaminu z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;

c) kontroli;

d) archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 25 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (art. 6 ust. 1. lit. c rozporządzenia);

b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 32 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (art. 6 ust. 1. lit. c rozporządzenia);

c) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 29 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (art. 6 ust. 1. lit. c rozporządzenia);

d) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia).

4.Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz bankom w zakresie realizacji płatności.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres procedury egzaminacyjnej

i archiwizowane po zakończeniu procedury zgodnie z przepisami dot. archiwizacji przez min

25 lat.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dopuszczenie Pani/Pana do egzaminu dla kandydatów

na przewodników górskich lub egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych

i pilotów wycieczek.

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Szczegóły

Data:
Kwiecień 1